СТАТУТ

Тальянківської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

Тальнівської районної ради Черкаської області

(нова редакція)

20434

с. Тальянки

Тальнівський район

Черкаської області

І. Загальні положення

1.1 Тальянківська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів Тальнівської районної ради Черкаської області знаходиться в районній комунальній власності (рішення райради № 21/6 від 18.01.2002р. "Про прийняття в районну комунальну власність сільських загальноосвітніх шкіл")

1.2 Юридична адреса: 20434, Черкаська область, Тальнівський район, село Тальянки, вул. Черняховського,1.

1.3 Тальянківська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів (далі - школа) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4 Власником школи є Тальнівська районна рада, код районної ради - 25212157. Власник через відділ освіти Тальнівської державної адміністрації здійснює фінансування школи, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, спортінвентар, землю, інше комунальне обладнання, транспортні засоби, організовує ремонт і будівництво приміщень, їх господарське обслуговування, харчування дітей. Власник затверджує статут, вносить до нього зміни та здійснює інші дії.

1.5 Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти.

1.6 Головними завданнями школи є:

— забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту;

— виховання громадянина України;

— виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

— формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

— виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

— розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

— реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

— виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів ;

— створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

1.7. Школа в своїй діяльності керується КонституцієюУкраїни, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законами, постановами, наказами системи освіти України.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

— безпечні умови освітньої діяльності;

— дотримання державних стандартів освіти;

— дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У школі відповідно до Конституції України і Закону України "Про мови" визначена українська мова навчання. Поглиблене вивчення предметів та профільне навчання запроваджується , виходячи з побажань батьків та учнів, навчально-матеріальної бази закладу.

1.11. школа має право:

— проходити в установленому порядку державну атестацію;

— визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником ;

— визначати варіативну частину робочого навчального плану;

— в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні й індивідуальні робочі навчальні плани;

— спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

— використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

— бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;

— отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

— залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;

— розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

— розвивати власне підсобне господарство;

1.12. У школі створюються та функціонують:

а)методичне об'єднання вчителів початкових класів,

б)методичне об’єднання суспільно-гуманітарного циклу предметів,

в) методичне об’єднання природничо-математичного циклу предметів,

г) методичне об’єднання класних керівників,

д)дитяча громадська організація „Джерельце".

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються місцевим медичним закладом і Тальнівською центральною районною лікарнею.

1.14. Взаємовідносини школи з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку. Річний план роботи затверджується радою школи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий
навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів,
розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план школи погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти Тальнівської райдержадміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даної
школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншої школи. Переведення учнів до іншої школи здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки молоді та спорту України.

2.6. У школах першого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків

(осіб, які їх замінюють).

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань. Закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з відділом освіти Тальнівської районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у школі становить: у перших класах — 30 хвилин, у других - четвертих класах — 40 хвилин, у п'ятих - девятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Тальнівською районною державною санітарно-епідеміологічною службою України та відділом освіти Тальнівської районної державної адміністрації.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається
розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття й заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів , ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у 2-9 класах оцінювання здійснюється в балах відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумковуатестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться
до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.15. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається нормативними документами системи освіти України.

2.16. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім
беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та природознавства.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний
ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти
здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення
державної підсумкової атестації визначається нормативними документами системи освіти України.

2.18. Учням, які закінчили певний ступень школи, видається відповідний документ про освіту:

— по закінченні початкової школи - табель успішності;

— по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.19. За високі досягнення у навчанні учні нагороджуються похвальним листом.

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

— учні;

— керівники;

— педагогічні працівники;

— психолог, бібліотекар;

— батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів , педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

—на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою школи;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів ;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях,

клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

— на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

—на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

3.4. Учні зобов'язані:

— оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

— дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

— бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

— дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

— брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

— дотримуватися правил особистої гігієни;

— дбати про особисту безпеку та безпеку оточуючих.

3.5. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду і звільнення з посади педагогічних працівників та інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

—захист професійної честі, гідності;

—самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів ;

— участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

— проведення в установленому порядку науково-дослідної, експе­риментальної, пошукової роботи;

— виявлення педагогічної ініціативи;

— позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

— участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

— підвищення кваліфікації, перепідготовку;

— отримання пенсії, у тому числі й за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

— на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

— на отримання заробітної плати не пізніше 7-10 числа наступного місяця.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

— забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних

вимог за наявності програм і підручників;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також
збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу
життя;

— сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

— настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

— готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

— дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

— захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного
насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків,
тютюну, іншим шкідливим звичкам;

— постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну май­стерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

— виконувати накази і розпорядження керівника школи, органів управління освітою;

— брати участь у роботі педагогічної ради;

3.9. У школі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно положень та наказів системи освіти України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила
внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових
обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами
атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до
чинного законодавства,

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

— обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

— звертатись до органів управління освітою, керівника школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

— брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

— на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах;

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття
дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

— забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

— постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

— поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

— виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

— підтримувати постійний зв'язок зі школою.

3.13. Представники громадськості мають право:

— обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;

— керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

— сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;

— проводити консультації для педагогічних працівників;

— брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов'язані:

— дотримуватися статуту школи, виконувати накази та розпорядження керівника школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління школою

4.1. Управління школою здійснюється його власником через відділ освіти Тальнівської райдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво школою здійснює її директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор школи призначається і звільняється з посади відділом освіти Тальнівської райдержадміністрації за погодженням з районною радою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

— працівників школи - зборами трудового колективу;

— учнів школи - класними зборами;

— батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи 5, учнів 5, батьків і представників громадськості 5.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини

делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю

голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, засновник.

Загальні збори:

—обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

— заслуховують звіт директора і голови ради школи;

— розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;

— затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;

— приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада школи.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

— сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

—об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

—формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

— розширення колегіальних форм управління школою;

— підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

— підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

—визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

— формування навичок здорового способу життя;

— створення належного педагогічного клімату в школі;

— сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

— підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

— сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів ;

— підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

— ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

— стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

— зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітньою школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного
колективу, учнів II ступенів навчання, батьків і громадськості.
Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними
зборами загальноосвітньої школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах: '

— пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства,

— держави;

— дотримання вимог законодавства України;

— колегіальності ухвалення рішень;

— добровільності і рівноправності членства;

— гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту школи, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада школи:
— організовує виконання рішень загальних зборів;

— спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

— разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту школи;

— затверджує режим роботи навчального закладу;

— вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

— сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

— приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи похвальними листами "За високі досягнення у навчанні ";

— Разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

— погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

— заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

— бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

— виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

— виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

— вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

— ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

— сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

— розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

— розглядає питання родинного виховання;

— бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

— сприяє педагогічній освіті батьків;

— сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

— розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

— організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів ;

— розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

— вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

— може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При школі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

— сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

— співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на

— поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

— зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

— організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

— вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

— запобігання дитячій бездоглядності;

— сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

— стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів ;

— всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та навчальним закладом.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 3 осіб з представників місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

— пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

— дотримання вимог законодавства України;

— самоврядування;

— колегіальності ухвалення рішень;

— добровільності і рівноправності членства;

— гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш, ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування
на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

— скликає і координує роботу піклувальної ради;

— готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

— визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

— представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень;

— голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

— вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

— залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

— вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

— стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів ;

— брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

— створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор школи:

— здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

— організовує навчально-виховний процес;

— забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

— відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

— забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

— підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

— забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

— призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

— контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

— здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

— розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

— видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і ко

Кiлькiсть переглядiв: 288