Розділ І Вступ

За попередній період роботи педагогічний колектив Тальянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів спрямовував свою діяльність на підвищення ефективності й удосконалення навчально - виховного процесу, на реалізацію головної науково - педагогічної проблеми школи “ Підвищення ефективності та якості навчально - виховного процесу шляхом впровадження новітніх освітніх технологій, особистісно орієнтованого підходу та моніторингу освітньої діяльності» (2004-2009р.) та «Організація навчально-виховного процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів, з метою їх життєвого самовизначення та самореалізації» (2009-2010 н.р.)

Аналіз підсумків роботи школи показав, що педагогічний колектив добре працював над поставленими завданнями. Вчителі забезпечують виконання навчальних планів і програм. Добре ознайомлені з пояснюючими записками до програм, нормативними документами. До 2011 -2012н.р.школа працювала за технологічним профілем, вивчаючи предмет «Комп’ютерні технології обробки інформації», що дало можливість учням більш досконало оволодіти комп’ютером, який є необхідним в сучасному житті людям різних професій. Читався пропедевтичний курс інформатики у 8,9 класах.

Про якісну роботу педагогічного колективу свідчить той факт, що всі випускники 9 класу 2011року успішно склали екзамени у ВНЗ ІІ рівня акредитації, а з 4 випускників 11класу одна учениця закінчила школу із золотою медаллю і підтвердила свої знання , набравши більше 180 балів за результатами ЗНО з української мови та біології. Успішно склали тести і решта випускників 11 класу та поступили на навчання до ВНЗ ІІ (2 уч.) та IV рівня акредитації (2 уч.).

Приділяється значна увага роботі з творчо обдарованими дітьми та спортивно обдарованими. Творчо обдаровані діти брали участь в конкурсах художньої самодіяльності “Зоряний дощ”, «Грайлива веселка», «Мамо рідна, ти моя молитва», під час яких здобули прихильність публіки і журі та в поетичному конкурсі «Тарасовими шляхами».

Спортсмени школи неодноразово завойовували призові місця в районних спортивних змаганнях.

Учні школи взяли участь в І та ІІ етапах конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика та І-ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових предметів і показали непогані результати, а учень 11 класу Коломієць А. став учасником ІІІ етапу (астрономія).

При методичному кабінеті функціонує методична рада, робота якої спрямована на впровадження передових інноваційних технологій навчання. Особливе значення надавалось особистісно орієнтованому навчанню, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність; в процесі шкільного життя створювались педагогічні ситуації в процесі яких учень має можливість пізнати себе, бачити себе в дії, приділялась увага розвитку самоврядування учнів..

Однією з важливих форм методичної роботи було наставництво. Досвідчені педагоги передавали молодшим колегам секрети педагогічної діяльності, допомагали у плануванні уроків, у роботі з батьками, що сприяло підвищенню педагогічної майстерності вчителів. Працювала «Школа молодого вчителя».

Учителі школи працювали над впровадженням передового педагогічного досвіду, висвітленого на сторінках фахових журналів і газет, на які регулярно підписуються, що теж сприяє підвищенню якості навчально-виховного процесу.

Продовжується моніторинг навчальних досягнень учнів та професійної діяльності вчителів. Поряд із традиційними формами методичної роботи все ширше застосовувались інноваційні, а особистісно орієнтований підхід до навчання учнів дав можливість зробити процес навчання більш доступним і цікавим для кожного учня..

В школі працювали методичні об’єднання вчителів початкових класів, природничо-математичного циклу, предметів гуманітарного циклу та МО класних керівників, творча група учителів початкових класів, робота яких була направлена на вирішення проблемного питання школи. В школі проводилися семінари-практикуми, тренінги, під час роботи яких вчителі мали можливість вдосконалити свої знання.

Учителі школи щорічно беруть активну участь у педагогічній виставці.

За минулі 5 років суттєво поліпшилися матеріальні та санітарно-гігієнічні умови навчання в школі.

Проте, через невідповідність чисельності учнів статусу школи,

влітку 2011 року школа була реорганізована в Тальянківську ЗОШ І-ІІ ступенів.

В 2011-2016 н.р. робота педколективу спрямовується на підвищення ефективності навчально-виховного процесу, на створення умов для розвитку творчого потенціалу та самореалізації особистості школяра , на прищеплення загальнолюдських цінностей, залучення до народних традицій та духовної культури. Педколектив школи прагне домогтися, щоб кожна дитина відчувала себе повноправним членом шкільного колективу. На це спрямована система роботи учнівського самоврядування, позакласна, виховна та гурткова робота. Колектив працює в тісному контакті з батьківською громадськістю.

Проводиться робота з впровадження ІКТ в навчальний процес вчителями та підвищення комп’ютерної грамотності учнів.

Основними завданнями на період 2011-2016 років в навчальній діяльності педагогічний колектив школи вважає:

Навчально-виховна діяльність:

· вдосконалення навчально - виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій;

· 100% оволодіння комп’ютером всіма учасниками навчально-виховного процесу шляхом введення курсів за вибором з інформатики в початкових класах (3,4 кл.), факультативів (8 кл) та гурткової роботи в 5-7 класах;

· Впровадження ІКТ під час вивчення навчальних предметів та в позакласній діяльності;

· особистісно орієнтоване навчання учнів та підвищення його якості;

· виховання в учнів загальнолюдських цінностей, в основі яких є національні традиції, патріотизм, здоровий спосіб життя;

· залучення обдарованих дітей до участі в різних конкурсах, предметних олімпіадах, роботи МАН

· продовження роботи школи сприяння здоров’ю;

· формування в учнів життєвої компетентності, конкурентоспроможності, готовності до самореалізації в подальшому житті;

· Удосконалення роботи з батьками та громадськими організаціями;

Поповнення матеріально – технічної бази школи;

· Замінити віконні блоки у верхній школі;

· Поставити комп’ютер у методичний кабінет;

· Модернізувати комп’ютер у бібліотеці;

· Придбати мультимедійну дошку

· Підтримувати в належному санітарно-гігієнічному стані приміщення школи, їдальні.

.

Розділ ІІ Основні напрямки роботи школи

Навчальні роки

Мережа класів і дітей в них.

Ра

зом

2011 -

2012

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

К-сть учнів

10

6

13

8

8

7

10

11

5

78

2012 -

2013

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

К-сть учнів

9

10

6

13

8

8

7

10

11

82

2013 -

2014

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

К-сть учнів

7

9

10

6

13

8

8

7

10

78

2014 -

2015

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

К-сть учнів

5

7

9

10

6

13

8

8

7

73

2015-

2016

Класи

К-сть учнів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

6

5

7

9

10

6

13

8

8

72

Робота з обдарованими дітьми

1.Вчасно виявляти дітей

- з високими показниками інтелекту;

- з високим рівнем творчих здібностей;

- дітей, які досягли успіхів у будь-яких галузях (музика, спорт, окремі предмети тощо);

- дітей, які добре навчаються;

2.Щорічно обновлювати банк даних обдарованих дітей.

3.Залучати обдарованих дітей до участі в конкурсах, предметних олімпіадах, МАН, гуртках.

4. Проводити індивідуальні заняття, консультації з обдарованими дітьми.

5. Добиватися результативності в роботі.

Розділ ІІІ Підвищення рівня професійної майстерності вчителя

1.Забезпеченість педагогічними кадрами

Школі потрібні педагоги:

2011- 2012 н. р. - немає

2012 - 2013 н. р.- немає

2013 - 2014 н. р.- немає

2014 - 2015 н. р. - немає

2015 - 2016 н. р. - немає

2. Проведення атестації педагогічних працівників

Навчальні роки

Прізвище, ім’я по батькові

2011-2012

Гончарук Олександр Миколайович.

Сапатий Костянтин Михайлович

Мульченко Ольга Василівна

2012-2013

Яцентюк Галина Олександрівна

Мольдерф Марія Вікторівна

Трояк Надія Іванівна

2013-2014

Горовенко Галина Олексіївна

Горбач Олександр Григорович

Іщенко Світлана Василівна

Пересунько Алла Іванівна

Дрожевська Ольга Анатоліївна

2014-2015

Тихонюк Микола Іванович

Гонтар Тетяна Петрівна

Побірська Надія Іванівна

Нирко Зоряна Михайлівна

2015-2016

Сивокінь Людмила Анатоліївна

Комісаренко Галина Леонідівна

Перспективний план курсової перепідготовки

педагогічних працівників Тальянківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2011-2016 роки.

№ п.п.

Прізвище

посада

педстаж

2011р.

фах

Остання атестація

Дата проход-ження остан-ньої курсової перепідготовки

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Гончарук О.М.

Дир..шк. Учит

21

Тр.н., кресл.

2007 р.

2007

……

…..

2.

Побірська Н,І.

Завуч

Учит.

34

Біологія

2006 р.

2010

3.

Сивокінь Л.А.

Учит

-(заг.9)

Укр. мова і літ

Світ.літ.

немає

немає

….

4.

Комісаренко Г.О

Псих

Соц.пед

6

біологія

немає

немає

……

5.

Пересунько А.І.

Учит.

11

Тр.навч.

2009

2008

……

6

Горбач О.Г.

учит

16

Тр.навч

2009

2008

……

7

Мольдерф М. В.

Учит.

28

Хімія ,біологія

2008

2007

……

8

Тихонюк М.І.

Учит.

28

Фіз..культ.

2006

2010

….

9

Іщенко С.В.

Учит.

20

Поч..класи

2009

2008

…..

10

Гонтар Т.П.

Учит.

24

Поч..класи

2006

2006

…..

11

Яцентюк Г.О.

Учит.

27

Поч..класи

2008

2006

……

12

ГоровенкоГ.О.

Учит.

24

Поч..класи

2009

2009

……

13

Трояк Н.І.

Учит.

12

Кер.орк.нар.інс

-

2007

……

14

Гончарук І.С.

учит

-

математика

немає

немає

……

15

Нирко З.М.

Учит.

3

Укр..мов.і літ

2011

немає

…….

16

Мульченко О.В.

Учит.

3

Історія

-

Немає

……

17

Сапатий К.М.

Учит.

3

Інформатика

-

немає

…..

18

Дрожевська О.А.

Учит.

5

Англ..мова

2009

немає

……

19

Пшоняк І.О.

Учитель-логопед

-

логопед

немає

немаєГрафік контролю за станом викладання навчальних предметів

Назва предмета

Навч.рік

Укр.мов

І літ.

Світ.літ

матем

Фізика

Хімія

Біологія

Географ

Іст Укр

Іст. всесвітня

Правознавство

природознавство

Інформатика

Осн здор

Англ..м

Музика

фізкульт

Труд.н.

Обр.мист

етика

Худ .культ

2011 -2012

+

+

+

+

+

2012 -2013

+

+

+

+

+

+

+

2013 -2014

+

+

+

+

+

+

2014 -2015

+

+

+

+

+

+

+

2015-2016

+

+

+

+

4.Внутрішкільний контроль і керівництво

№ п.п.

Зміст роботи

строки

Хто відповідає

Відмітка про виконан-ня

1

Провести аналіз поглибленого медичного огляду учнів

Вересень

Соціальний педагог

2

Контроль за здійсненням всеобучу

Вересень

Директор школи

3

Громадський огляд умов проживання дітей з малозабезпечених сімей та сімей дітей, які стоять на внутрішкільному обліку

Вересень-жовтень, квітень

Соціальний педагог

4

Оформлення первинного обліку дітей

Вересень

Директор школи

5

Стан гурткової роботи в школі

Грудень

Заступник директора з навч. виховної роботи

6

Стан правового виховання учнів

Квітень

Заступник директора з навч. виховної роботи

7

Контроль за виконанням навчальних програм

Грудень-травень

Завуч

Розділ ІV Удосконалення навчання, виховання, підготовки до продуктивної праці учнів

На педагогічних радах розглянути такі питання :

.

2011 –2012.н.р.

1.Розвиток розумових здібностей та рис особистості у навчально-виховному процесі.

2. Культура педагогічного спілкування.

3.Стан роботи щодо патріотичного виховання учнівської молоді.

4. Стан роботи щодо профілактики злочинності та правопорушень

2012 –2013 н.р.

1.Аукціон педагогічних ідей. Удосконалення роботи педколективу з упровадження передового педагогічного досвіду.

2. Правопорушення і злочинність серед неповнолітніх: джерела, характер, особливості, шляхи профілактики.

3. Стан роботи з обдарованою молоддю.

4. Стан виконання програми «Вчитель»

2013-2014 н. р.

1.Проблемний стіл. Учнівський колектив, шкільний клас і особистість учня в контексті виховної системи сучасної школи.

2.Шляхи формування соціокультурної компетенції школяра.

3 Стан роботи з виконання Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з наркотичними засобами, психотропними речовинами.

2014-2015 н.р.

1.Роль особистості класного керівника у формуванні творчо працездатного колективу.

2. Проблемний стіл. Урок учора, сьогодні, завтра. Погляд науковців. Досвід практиків.

3.Стан роботи Школи сприяння здоров’ю.

4. Стан правової освіти в школі.

2015-2016 н.р.

2. Діяльність педагогічного колективу школи із залучення учнів до руху „ Моя земля- земля моїх батьків”.

3. Формування вмінь самостійної роботи учнів у процесі навчання.

1. Колективні творчі справи як засіб формування особистості і колективу.

Розділ V Охорона здоров’я і забезпечення життєдіяльності дітей і працівників

1. Підготувати наказ про організацію роботи по дотриманню безпеки життєдіяльності - (вересень, директор)

2. Провести інструктаж з працівниками школи по дотриманню безпеки життєдіяльності - (вересень, квітень, директор)

3. Провести нараду з учителями з дотримання безпеки життєдіяльності під час виконання осінніх та весняних польових робіт – (вересень, квітень, директор)

4. Провести перевірку дотримання правил безпеки життєдіяльності, обговорити на розширеному засіданні профкому – (голова профкому, грудень, квітень)

5. Провести поглиблений медичний огляд учнів школи, створити спецгрупу учнів для занять фізичної культури – (жовтень, вчитель фізкультури, бригада районних лікарів)

6. Провести рейд – перевірку дотримання санітарно-гігієнічних умов школи, провести обговорення на засіданні профкому – (раз у квартал, завгосп, директор, голова профкому)

7. Провести бесіди з учнями школи про дотримання особистої гігієни та санітарії – (один раз на місяць, класні керівники)

8. Дотримуватись зразкового санітарного стану школи, кабінетів, спортзалу – (постійно, зав. кабінетами, техпрацівники)

9. Проводити інструктаж з учнями у кабінетах по техніці безпеки – (згідно інструкції)

10. Забезпечити оздоровлення учнів згідно путівок наданих відділом надзвичайних ситуацій.

11. Забезпечити всіх учнів гарячим харчуванням.

Розділ VI Матеріально – технічне забезпечення.

2011-2012 н. р .

1.Забезпечити комп’ютерами, методичний кабінет, та кабінет директора.

2. Модернізувати комп’ютер в бібліотеці

3.Заміна віконних блоків у приміщенні № 1

4.Зробити відмостку навколо приміщення № 3

2012-2013н.р.

1.Придбати меблі в учительську, методкабінет та кабінет директора.

2.Зробити відмостку навколо приміщення № 1.

3. Оновити куточок відпочинку на території школи.

4. Замінити основний електропровід у приміщенні № 2.

5. Придбати мультимедійну дошку.

2013 –2014 н.р.

1.Обладнати комбіновану майстерню у діючому приміщенні школи..

2.Ремонт системи водяного опалення.

2014-2015 н.р.

1. Заміна віконних блоків у приміщенні № 2

2.Ремонт покрівлі школи № 1.

2015-2016 н.р.

1. 3.Заміна віконних блоків у приміщенні № 3

2.Ремонт покрівлі школи №2

Кiлькiсть переглядiв: 289